รางวัลที่ได้รับ

บุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรที่ได้รับรางวัล

ประเภทรางวัล

รองศาสตราจารย์ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

<<ภาพประกอบ>>

ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานองค์กร วิชาชีพ AAFITN/ANZSNR 2010 ในงานประชุมและบรรยายทางวิชาการระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2553 ณ ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย

รองศาสตราจารย์ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

<<ภาพประกอบ>>

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปาล์ม อากาเดมิก (Palmes Académiques)

ชั้นเชอวาลีเย ดอง ลอร์ดร์ เด ปาล์ม อากาเดมิก

(Chevalier dans L’Ordre des Palmes Académiques) จาก ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเป็นการเสดงความสำนึกในคุณความดี ที่ได้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือ ไทย – ฝรั่งเศส ทางด้านการแพทย์ และส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศไทย

 

รองศาสตราจารย์ศิรินธรา  สิงหรา ณ อยุธยา
<<ภาพประกอบ>>

หนังสือพิมพ์  Toui tre ของ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตีพิมพ์ข่าวการสอนทำหัตถการแก่ผู้ป่วยNeurointervention

[ ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม 2550  หน้า 6 ]

รองศาสตราจารย์ศิรินธรา  สิงหรา ณ อยุธยา

<<ภาพประกอบ>>

รังสีแพทย์คนแรกในแถบภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก THE UNIVERSITY OF MEDICINE & PHARMACY AT HUCHIMINH CITY ให้เป็น VISITING PROFESSOR จากการให้ บริการรักษาโรคระดับตติยภูมิของหลอดเลือดสมอง   และไขสันหลัง  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในงาน INTERVENTION NEURORADIOLOGY ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นางจารึก  ศิริรัตน์

รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของ มหาวิทยาลัยมหิดล

Kittisak Unsrisong,
Komsun Limsopatham,

Sirintara Singhara Na Ayudya(Pongpech)

<<ภาพประกอบ>>

Certificate of Excellent Scientific Poster Presentation “Excellent Paper” เรื่อง Malignant Cranial Dural Arteriovenous Fistula With Symptom Aggravated By Spontaneous Venous Thrombosis ในการประชุม 2009 Interventional euroradiology ISurgery Forum (I R Forum 2009) Taipei, Taiwan, October 3 to 8, 2009

Waranon Munkong,

Kittisak Unsrisong,

Sirintara Singhara Na Ayudya(Pongpech)

<<ภาพประกอบ>>

Certificate of Excellent Scientific Poster Presentation “Excellent Paper” เรื่อง Other location(s) of Arteriovenous Fistulae that symptoms mimic Cavernous Dural Shunt ในการประชุม 2009 Interventional euroradiology ISurgery Forum (I R Forum 2009) Taipei, Taiwan, October 3 to 8, 2009

ศาสตราจารย์สุภนีวรรณ  เชาว์วิศิษฐ

คนไทยคนแรกที่สามารถเข้าเป็นสมาชิก ของ International Skeletal Society (ISS) โดยเข้าเป็น สมาชิกตั้งแต่ปี  ค.ศ. 2000

ศาสตราจารย์สุภนีวรรณ  เชาว์วิศิษฐ

คนไทยคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น Committee ของ ISS ทำหน้าที่ในการคัดเลือกผลงานวิจัยที่ submit มาจากนานาประเทศทั่วโลกให้เหลือเพียง     40 ราย เพื่อนำเสนอในการประชุมใหญ่ของ ISS