นวัตกรรมและผลงาน

นวัตกรรม : ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เลขที่อนุสิทธิบัตร
ภาชนะทิ้งขยะเหลว คุณพิณพิชญา เฟื่องทิพรังสี 
(คุณอุษณีษ์  แก้วจินดา)
3143
ลวดชี้นำตำแหน่งรอยโรคเต้านม    ( AIMC Breast Hookwire ) รองศาสตราจารย์จิรพร เหล่าธรรมทัศน์, รองศาสตราจารย์บุษณี วิบุลผลประเสริฐ,  แพทย์หญิงสิริกัญญ์ วงศ์ศรีสุนทร 3344
การตรวจและติดตามระบบต่อมน้ำเหลืองโดยใช้ In-house Dextran Kit คุณพุทธิพร  เชื้อพลายเวช  
AIMC Abdomen Segmentation and Fat Calculating Program ; โปรแกรมคำนวณปริมาตรไขมันในช่องท้องจากภาพ CT และทำการแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ไอแมค

อ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ,

อ.สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ

3176

นวัตกรรม

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน
“Adapter Cassette” ขนาด 18 x 24 cm. เพื่อใช้ในงานกับ Bucky 24 x 30 cm. ในการเอกซเรย์   เต้านม คุณมันทิรา  ลีลาศวัฒนกุล
สารทึบรังสีชนิดกิน ในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อดูหลอดอาหาร (AIMC Esophageal paste) โครงการ AIMC
Nuclear RIS โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์
อุปกรณ์รองเข่าที่ผลิตขึ้นเอง “Knee immobilization for radiotherapy” ใช้สำหรับการฉายรังสีบริเวณอุ้งเชิงกรานในท่านอนหงาย

หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ผลงานที่ได้รับรางวัล

ชื่อรางวัล ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน
นวัตกรรมการให้บริการดีเด่น จาก สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   โครงการลดระยะเวลาการรอตรวจ MDCT และ MRI ของ โครงการ AIMC ซึ่งเป็น โครงการช่วยในโครงการ Fast Track Acute MI ของ ภาควิชาอายุรศาสตร์
กระบวนการการบริการ ที่ลดระยะ เวลาการให้บริการ จาก ม.มหิดล โครงการ ลดระยะเวลาการในการออกใบรายงานผล คุณมันทิรา ลีลาศวัฒนกุล

ผลงานที่ยื่นเสนอขอรับสิทธิบัตร

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน
AIMC CTC Tagging Agent ; ยาน้ำที่มีส่วนผสมของสารทึบรังสี Barium sulfate เพื่อนำมารับประทานร่วมกับการรับประทานยาระบาย เพื่อใช้ในการวินิจฉัยภาพถ่ายทางรังสี CT Virtual Colonography

รศ.จิรพร  เหล่าธรรมทัศน์,

น.ส.ยุพา  จรรยงค์กุล,

พญ.ลินดา  บราวน์,

นางนพเก้า  ศุภกุล

 

ผลงานที่ส่งเข้าร่วม Quality Conference

          ประจำปี 2552

          1.  อุปกรณ์สำหรับแขวนสายหัวตรวจอัลตร้าซาวด์ (Transducer Hanger)
          2.  อุปกรณ์เปิดหลอดยา (Ampoule breaker Syringe (Syringe AB))
          3.  Multi – Channels Vaginal applicator (Me V applicator)

          ประจำปี 2551

          1.   ลดขั้นตอนการขออนุมัติทำวิจัย
          2.   ลดการรอคอย Join กันที่ 7.30 น.
          3.   รัก AIMC รักษ์พลังงาน
          4.   บัตรคิวเพียงพอ
          5.   ทางด่วนรังสีรักษา
          6.   ลดความซ้ำซ้อนในงานบริการผลเอกซเรย์
          7.   ความรุนแรงและทัศนคติเกี่ยวกับอาการอ่อนเพลียของผู้ป่วยมะเร็งหลังรับรังสีรักษาและการดูแลตนเอง
          8.   ความร่วมมือระหว่างพยาบาลรังสีรักษาและ PHC ในการฟื้นฟูภาวะโภชนาการผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอ
          9.   AIMC CTC Tagging Agent (ยื่นเสนอขอรับสิทธิบัตร)
          10. Back to the future “Radiology”

          ประจำปี 2550

          1.   การสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
          2.   การพัฒนาระบบการเวียนเอกสารผ่านทาง E-mail ให้แก่อาจารย์แพทย์
          3.   Pneumocolon pump
          4.   การประเมินผลการให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวระหว่างและหลังรับการฉายรังสีแก่ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ
          5.   งานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มบุคลากรให้บริการฟิล์มเอกซเรย์
          6.   จุกนมสำหรับตรวจแบเรี่ยมในผู้ป่วยเด็กเล็ก
          7.   ใบรายงานถูกต้องถูกคนและประหยัด (ผลงาน 3 ดาวทองในงาน Quality Conference ประจำปี 2550)
          8.   ลดระยะเวลาในการรอตรวจ MRI และ MDCT (ผลงาน 3 ดาวทองในงาน Quality Conference ประจำปี 2550)