พันธกิจ/วิสัยทัศน์

แผนยุทธศาสตร์ ปี 2565-2570 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  1. วิสัยทัศน์ (Vision) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นภาควิชาที่ได้รับการยอมรับระดับโลก (World-Class Radiology for Better Healthcare)
  2. พันธกิจ (Mission) สร้างแรงใจ ฟูมฟัก และส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านคุณภาพบริการสุขภาพ การศึกษา และวิจัยทางรังสีวิทยา (To inspire, Nurture and Promote the Excellence on Quality Patient Care, Education and Research in Radiology)
  3. ค่านิยมหลัก (Core Values) มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม Intelligence
  4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes)

    1) ความเป็นเลิศทางรังสีวิทยาที่มีประสิทธิภาพบนฐานเทคโนโลยี (Excellent and Efficient Radiology)
    2) ขับเคลื่อนสู่คุณภาพสูงทุกด้าน (Inclusive Premium)
    3) ผลิกโฉมสู่ภาควิชาชาญฉลาด (Smart Radiology Department)