การศึกษา

  ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีปรัชญาและปณิธาน ที่จะดำเนินการทุกๆ ด้าน เพื่อผลิตบัณฑิต และบุคลากรทางรังสี ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีค่านิยมสอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลดังนี้

 มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นเลิศด้านรังสีวิทยาในระดับสากล

พันธกิจด้านการศึกษา
     
 1. จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
       2. สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการนำไปประยุกต์ใช้
       3. ให้ความรู้ หรือคำปรึกษาด้านวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       4. ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักาาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย