งานวิจัยที่น่าสนใจในภาควิชารังสีวิทยา

alt
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
ความถนัด/งานวิจัยที่สนใจ : Abdominal Radiology / Prostate cancer imaging, Artificial intelligence in Imaging
Tel : 02-201-1259 ต่อ 110
การบรรยาย : VDO
 
alt
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา ศรีธรา
ความถนัด/งานวิจัยที่สนใจ : Nuclear Medicine : DXA , bone scan , nuclear myocadial imaging
Tel : 02-201-0024
การบรรยาย : VDO
 
alt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วราวุฒิ สุขเกษม
ความถนัด/งานวิจัยที่สนใจ : Thoracic Radiology : Spectral Computed Tomography (Dual energy CT) Ultrasound (US) Magneic Resonance Imaging (MRI) and Functional MRI Radiation Protection Artificia Intelligence (AI) in Medicial Imagin Imaging in Obstructive Sleep Apnea Imaging In Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) (OSA)
Tel : 02-201-1259 ต่อ 110
การบรรยาย : VDO
 
alt
อาจารย์ แพทย์หญิงทิพารมณ์ สนั่นเมือง
ความถนัด/งานวิจัยที่สนใจ : Neuroradiology : Advanced head and neck imaging technique, General AI applications in medicine
Tel : 02-201-1259 ต่อ 110
การบรรยาย : VDO