การรับผลเอกซเรย์

 

 

                 ให้บริการรับเรื่องขอผลเอกซเรย์ใน ลักษณะเป็นแผ่นซีดี หรือแผ่นฟิล์ม ซึ่งมีค่าใช้จ่ายตามประกาศของคณะแพทยศาสตร์ และให้บริการเก็บข้อมูลเอกซเรย์ในรูปแบบไฟล์ (file) เข้าระบบ PACS เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอน และเพื่อการวินิจฉัยโรค หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถาม โทร. 02-2011349