EMERGENCY RADIOLOGY UNIT  

You are here

บริการสำหรับผู้ป่วย
รังสีฉุกเฉิน
Emergency Radiology Unit
การศึกษา
รังสีฉุกเฉิน
Emergency Radiology Unit
วิจัยและวิชาการ
รังสีฉุกเฉิน
Emergency Radiology Unit
ค้นหาบริการการตรวจทางรังสีวิทยา
ทางรังสีวิทยา
Emergency Radiology Unit
Emergency Radiology Unit
รังสีแพทย์และบุคลากร
 
แสดงความยินดีอาจารย์แพทย์ที่รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาคว...
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297