บริการสำหรับผู้ป่วย
รังสีฉุกเฉิน
Emergency Radiology Unit
การศึกษา
รังสีฉุกเฉิน
Emergency Radiology Unit
วิจัยและวิชาการ
รังสีฉุกเฉิน
Emergency Radiology Unit
ค้นหาบริการการตรวจทางรังสีวิทยา
ทางรังสีวิทยา
Emergency Radiology Unit
Emergency Radiology Unit
รังสีแพทย์และบุคลากร
 
แสดงความยินดีอาจารย์แพทย์ที่รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล  ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภาคว...
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297