Emergency Radiology | หน่วยภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน

ผศ.พญ.นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์             
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์/หัวหน้าหน่วย
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Emergency Radiology
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
ผศ.พญ.พินพร เจนจิตรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Emergency Radiology
วุฒิการศึกษา
 
ผศ.นพ.ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Emergency Radiology
วุฒิการศึกษา
 
อ.นพ.ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Emergency Radiology
วุฒิการศึกษา