Breast Imaging | หน่วยภาพวินิจฉัยเต้านม

รังสีแพทย์
ศ.พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์             
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ /หัวหน้าหน่วยภาพวินิจฉัยเต้านม
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Breast Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
อ.พญ.ศรัณย์ธร ลาภกิตติโชติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Breast Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
อ.พญ.นวลี แตระกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Breast Imaging
วุฒิการศึกษา