วินิจฉัยเต้านม

นักรังสีการแพทย์
 
คุณจันทริกา เดชอัคราช  
ตำแหน่ง : หัวหน้านักรังสีการแพทย์
 
คุณปราณี มาสสร  
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
 
คุณพรรณี จวงจ่าย  
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
 
คุณอรพรรณ ครามเขียว  
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์