บริการสำหรับผู้ป่วย
หน่วยภาพวินิจฉัยเต้านม
Breast Imaging
การศึกษา
หน่วยภาพวินิจฉัยเต้านม
Breast Imaging
วิจัยและวิชาการ
หน่วยภาพวินิจฉัยเต้านม
Breast Imaging
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตกพันธ์...
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297