บริการสำหรับผู้ป่วย
ศูนย์วินิจฉัยเต้านม / แมมโมแกรม
การศึกษา
ศูนย์วินิจฉัยเต้านม / แมมโมแกรม
วิจัยและวิชาการ
ศูนย์วินิจฉัยเต้านม / แมมโมแกรม
ค้นหาบริการการตรวจทางรังสีวิทยา
ทางรังสีวิทยา
หน่วยงานสังกัดภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297