ทีมคณะกรรมการบริหารของภาควิชารังสีวิทยา

ทีมคณะกรรมการบริหารของภาควิชารังสีวิทยา

รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รองศาสตราจารย์ พญ.ชนิกา ศรีธรา
รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาและผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าสาขาวิชา 4 สาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล

หน.สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย

และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ฝ่ายการศึกษา ระดับหลังปริญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ชมพร สีตะธนี

หน.สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วิชชนา จำรูญรัตน์

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค

หัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ฝ่ายบุคลากร

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
ฝ่ายการศึกษา ระดับปริญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล
ฝ่ายการศึกษา ระดับหลังปริญญา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา ศรีธรา
ฝ่ายวิจัยและฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกฉัตร ฉันธนาภัค
ฝ่ายบุคลากร

รองศาสตราจารย์ พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ

 

ศาสตราจารย์ พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์
ฝ่ายพัสดุและฝ่ายวิชาการ


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
ฝ่ายปฏิคมและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วราวุฒิ สุขเกษม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มังกร อภิรักษ์กานต์
ฝ่ายสารสนเทศทางรังสีวิทยา

หัวหน้าหน่วย

 


 

รศ.นพ.ธนพงศ์ พันธ์พิกุล
หัวหน้าหน่วยรังสีร่วมรักษาของลำตัว

ผศ.พญ.นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์
หัวหน้าหน่วยภาพวินิจฉัยฉุกเฉิน

หัวหน้างาน

 


 

นางปฐมาพร จิรันธร
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

นายอดุลย์ โต๊ะมี
หัวหน้างานสารสนเทศทางรังสีวิทยา


 

นางสาวสุรภี อ่ำโต
หัวหน้างานรังสีวิทยาวินิจฉัย

 

 

ผู้แทนกลุ่มงาน

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ
ผู้แทน กลุ่มงานฟิสิกส์การแพทย์

นางสาวพัชราพรรณ พูลการุณ
ผู้แทน กลุ่มงานพยาบาล