You are here

ทีมคณะกรรมการบริหารของภาควิชารังสีวิทยา

ทีมคณะกรรมการบริหารของภาควิชารังสีวิทยา

รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

รองศาสตราจารย์ พญ.ชนิกา ศรีธรา
รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาและผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าสาขาวิชา 4 สาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นิยตา จิตรภาษย์

หน.สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ชมพร สีตะธนี

หน.สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วิชชนา จำรูญรัตน์

หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค

หัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ฝ่ายบุคลากร

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
ฝ่ายการศึกษา ระดับปริญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล
ฝ่ายการศึกษา ระดับหลังปริญญา

ศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ
ฝ่ายวิชาการ

รองศาสตราจารย์ พญ.พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์
ฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ

 

รองศาสตราจารย์ พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์
ฝ่ายพัสดุ


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
ฝ่ายปฏิคมและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วราวุฒิ สุขเกษม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

หัวหน้างาน

 


 

นางปฐมาพร จิรันธร
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

นายอดุลย์ โต๊ะมี
หัวหน้างานสารสนเทศทางรังสีวิทยา


 

นางสาวสุรภี อ่ำโต
หัวหน้างานรังสีวิทยาวินิจฉัย

 

 

ผู้แทนกลุ่มงาน

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ
ผู้แทน กลุ่มงานฟิสิกส์การแพทย์

นางสาวพัชราพรรณ พูลการุณ
ผู้แทน กลุ่มงานพยาบาล

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297