You are here

Thoracic Imaging

ศ.น.ต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ                 
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ น.ต.หญิง  / หัวหน้าหน่วย
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Thoracic Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Thoracic Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
อ.พญ.ชญานิน นิติวรางกูร
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Thoracic Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297