Neuro Intervention : สาขาวิชารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท

รังสีแพทย์
ผศ. นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค             
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ หัวหน้าสาขาวิชารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
ศ. น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำสาขา
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
ผศ. นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำสาขา
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
รศ. นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์/อาจารย์ประจำสาขา
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
ผศ. นพ.มังกร อภิรักษ์กานต์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา
สาขา/Subspecialtyรังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
ผศ. นพ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialtyรังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
อ. พญ.สุรวรรณ์ บุญญะการกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขา
สาขา/Subspecialtyรังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา