บุคลากรและปฏิคม

ใน ด้านบุคลากรและปฏิคม ภาควิชารังสีวิทยาทำหน้าที่ให้การสนับสนุนงานบริหาร ประสานงานด้านวิชาการ และมุ่งพัฒนาบุคลากรของภาควิชา เพิ่มพูนทักษะความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เต็มคุณภาพ พร้อมที่จะให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการภาควิชารังสีวิทยาให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทั้งบุคลากรภายในและผู้ป่วยที่มารับบริการ
  2. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งทางด้านการเงิน พัสดุ ธุรการ และการเจ้าหน้าที่
  3. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนระบบการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านวัสดุและครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค
  4. เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของภาควิชารังสีวิทยา