พัฒนาคุณภาพงานบริการ

บริบท
          ความมุ่งหมาย (Purpose) :
         
ให้บริการทางด้านรังสีเพื่อ การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน ระดับตติยภูมิอย่างมีคุณภาพทันสมัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับภูมิภาถเอเชีย และสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประเทศ

          ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key Quality Issues) :
         
ให้บริการทางด้านรังสีเพื่อ ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องและปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ  โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
         
          ขอบเขตบริการ (Scope of Service) :
          ให้บริการแก่ผู้ป่วย และหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ  รวมถึงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับตติยภูมิ  เป็นแหล่งปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย