วิสัยทัศน์
          งานสารสนเทศรังสีวิทยาเป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนการใช้งานระบบเอกซเรย์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการบริการให้กับรังสีแพทย์ อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการค้นคว้าวิจัย รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ
          1. บริการและสนับสนุนการใช้งานระบบเอกซเรย์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพให้กับรังสีแพทย์ อาจารย์แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
          2. ดูแลและจัดการการให้บริการโปรแกรม ระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกวิชารังสีวิทยา
          3. วิจัยและพัฒนาระบบงานบริการและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้รับการยอมรับ

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297