พัสดุและการเงิน

วิสัยทัศน์
          บริการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนปัจจุบัน มีความโปร่งใส ให้บริการที่ดี

พันธกิจ
          งานธุรการ การเงินและพัสดุ มุ่งให้บริการข้อมูลเป็นระบบชัดเจน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมาย

  • เพื่อให้การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ มีข้อมูลเป็นระบบที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
  • เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ