บริบท
          ความมุ่งหมาย (Purpose) :
          ให้บริการทางด้านรังสีเพื่อ การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนระดับตติยภูมิอย่างมี คุณภาพทันสมัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ในระดับภูมิภาคเอเชีย และสนับสนุนด้านการศึกษา การวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประเทศ

          ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key Quality Issues) :
          ให้บริการทางด้านรังสีเพื่อ ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องและปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจ  โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
         
          ขอบเขตบริการ (Scope of Service) :
          ให้บริการแก่ผู้ป่วย และหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ  รวมถึงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับตติยภูมิ  เป็นแหล่งปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการศึกษา วิจัย

รายละเอียดงานบริการ

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297