หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา หลักสูตร 1 ปี รับรองโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ชื่อหลักสูตรราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (หลักสูตร 1 ปี)
๑. ชื่อหลักสูตร
     ๑.๑ (ภาษาไทย) หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านภาพวินิจฉัยเต้านม
     ๑.๒ (ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum for Certificate of Medical Proficiency in Diagnostic Breast Imaging
๒. ชื่อประกาศนียบัตร
     ๒.๑ ชื่อเต็ม 
            (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม ด้านภาพวินิจฉัยเต้านม
            (ภาษาอังกฤษ) Certificate of Medical Proficiency in  Diagnostic Breast Imaging 
      ๒.๒ ชื่อย่อ
            (ภาษาไทย) ป. ภาพวินิจฉัยเต้านม
            (ภาษาอังกฤษ) Cert. in Diagnostic Breast imaging
๓. วิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมที่รับผิดชอบ
            ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
download file pdf: