หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย/สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ชื่อหลักสูตร

    (ภาษาไทย)    หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบ
                        วิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
    (ภาษาอังกฤษ) Residency Training in Nuclear Medicine

๒. ชื่อวุฒิบัตร ชื่อเต็ม

    (ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
    (ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Nuclear Medicine

    ชื่อย่อ
    (ภาษาไทย) ว.ว. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์     
    (ภาษาอังกฤษ) Diploma Thai Board of Nuclear Medicine

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
     ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย/สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

๔. พันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตร
     เพื่อฝึกอบรมวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่าง กว้างขวางและลึกซึ้ง ร่วมกับความสามารถในการทําหัตถการที่ประณีตและซับซ้อน ในการดูแลผู้ป่วยก่อน ใน ระหว่าง และหลังการตรวจหรือรักษาด้วยสารเภสัชรังสีรวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสีทั้งแก่ผู้ป่วย บุคคล แวดล้อมที่เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อม แพทย์ผู้เข้าฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์จึงควรมีความรู้ ครอบคลุมเนื้อหาดังกล่าวทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
      นอกจากความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้ว แพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ควรมี ความสามารถด้านอื่นๆที่สําคัญได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์การทํางานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ การบริหารจัดการ หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมเวชศาสตร์นิวเคลียร์๒๕๖๐ หน้า ๘ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพทั้งในแง่องค์รวมและ ระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อให้การบริการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ก่อประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัยต่อ ประชาชน ต่อสังคมและการสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้วิชาการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ใน ประเทศไทย เจริญเติบโต และมีมาตรฐานทัดเทียมกับสากลนิยม

รายละเอียดหลักสูตร
    : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ [ปรับปรุง 25/07/2561]                            
    : หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉบับ พศ. ๒๕๖๒  [ปรับปรุง 12/05/2563]