โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง (คณะฯ)

โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว (คณะฯ)  Body Intervention Radiology Fellowship Training program (1 year)
1. ชื่อหลักสูตร
      (ภาษาไทย) หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง (คณะฯ)
      (ภาษาอังกฤษ) Fellowship training in advanced diagnostic abdominal imaging
2. ชื่อวุฒิการศึกษา 
      ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของช่องท้อง 
      ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Certificate of Fellowship Training in advanced diagnostic abdominal imaging
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
      หน่วยรังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      ที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 สถานที่จัดการเรียนการสอน
     1. ภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
         270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
         สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยมีสถานที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนและบริการหลายแห่ง อาทิ หน่วย
         ตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่อาคาร 1 ชั้น 2 หน่วยรังสีฉุกเฉินที่อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์
         รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (AIMC) ที่อาคารศูนย์การแพทย์ตึกสิริกิติ์ ศูนย์วินิจฉัยเต้านมที่ห้องประชุมจงจินต์ 
         และงานรังสีวิทยาที่อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
     2. สถาบันภายนอก ในประเทศและต่างประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาเลือก
download file pdf: