พันธกิจการศึกษา

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม  

    พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงใจ ฟูมฟัก และผลิตรังสีแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ ในด้านคุณภาพบริการสุขภาพ การศึกษา และวิจัยทางรังสีวิทยา (To inspire, Nurture and Promote the Excellence on Quality Patient Care, Education and research in Radiology) ตามพันธกิจของภาควิชารังสีวิทยาฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565
พันธกิจของหลักสูตร ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับพันธกิจหลัก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการดูแลสุขภาพ ดังต่อไปนี้
1.    จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพดีเลิศ ครบทุกสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของระบบสาธารณสุขระดับ
มหภาคจนถึงระดับชุมชน
2.    ผลิตรังสีแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อสังคมและมีความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง มีพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในทุกสมรรถนะเป้าหมาย พร้อมรับสถานการณ์ในสภาวะทั่วไปและสภาวะฉุกเฉิน สามารถแข่งขันในระดับสากล  
3.    สร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัย ปลูกฝังนิสัยรักการทำงานวิจัยและติดตามงานวิจัยใหม่ๆ และนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและสังคม
4.    ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของรังสีแพทย์ในระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการในระดับภูมิภาค
5.    ผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมดูแลด้านสุขภาพ ตามนโยบายของประเทศ สามารถชี้นำสังคมด้านสุขภาพและพัฒนาสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นอิสระทางวิชาการ
6.    ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ปลูกฝังบุคลากรให้มีจริยธรรม เคารพนบนอบผู้มีอาวุโส และมีจิตสำนึกในการบริการอันเป็นวัฒนธรรมไทย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องได้

     ความสำคัญ : ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด  ความรู้ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยได้มีการพัฒนาไปในเชิงลึก ทั้งด้านภาพวินิจฉัย (Diagnostic imaging)  รวมถึงด้านรังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology) ประกอบกับที่ผ่านมา มีเหตุการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ SARS-CoV-2 virus ซึ่งรังสีแพทย์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากทางด้านการวินิจฉัย  และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการดูแลผู้ป่วย จากบทบาทดังกล่าว สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้พัฒนาองค์ความรู้ สร้างงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมในการช่วยวินิจฉัย (Rama Co-RADS) และนำไปสู่การรักษาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ซึ่งนวัตกรรมนี้ ได้มีการเผยแพร่ และนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังมีการนำArtificial Intelligence (AI) มาช่วยในการตรวจความผิดปกติของ X-ray ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย (ผ่านทาง Line)  เป็นต้น  ดังนั้น ในการจัดการฝึกอบรม จะมีการประยุกต์ใช้วิทยาการที่ก้าวหน้า และทันสมัย   มีความเป็นสากลอยู่เสมอ  
การปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้าน จะอยู่ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามหลักวิชาการได้ด้วยตนเองในการตรวจวินิจฉัยและแปลผลภาพทางรังสีวิทยา รวมถึงข้อดี และข้อจำกัดของการตรวจแต่ละชนิด สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องมือการตรวจที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย นอกจากนี้ในการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีทักษะทางด้าน non-technical skills เช่น ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (interpersonal & communication skills) situation awareness  decision making และ professionalism เป็นต้น
แผนการฝึกอบรม/หลักสูตร ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีสภาวะการทำงานที่เหมาะสม สามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล และมีการ บูรณาการด้านความปลอดภัยของบุคลากรในการศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ  
จุดเด่นของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือเป็นสถาบันแรกในประเทศไทย ที่มีการบรรจุวิชารังสีวิทยาฉุกเฉิน (Emergency Radiology) มีการแบ่งช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน Day and Night Shift เพื่อให้แพทย์ประจำบ้านมีเวลาในการปฏิบัติงานและพักผ่อน อย่างเหมาะสม  
     นอกจากนี้การผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านความสามารถและความรู้ทางวิชาการ หากแต่ยังบูรณาการความเข้าใจ ในระบบสุขภาพของประเทศ ความต้องการของสังคม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย ของทั้งผู้ป่วย และบุคลากร (2P safety) รวมทั้งคำนึงถึง Radiation safety
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
     หลักสูตรฯ ได้มีการจัดการฝึกอบรมอย่างสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล (ดังภาคผนวก) โดยมีการกำหนดพันธกิจของหลักสูตรฯ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน