icon 2
Diagnostic Radiology
สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย
icon 1
Radiation Oncology
สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
icon 3
Nuclear Medicine
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 

You are here

พันธกิจการศึกษา

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเลิศด้านรังสีวิทยาในระดับสากล
พันธกิจ (Mission) พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความมุ่งประสงค์ของการจัดการฝึกอบรม เพื่อชี้นำการกระทำและทิศทาง การมุ่งไปสู่เป้าหมายโดยรวมทั้งหมด โดยถูกกำหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการดูแลสุขภาพ

            1. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพดีเลิศ ครบทุกสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของระบบสาธารณสุขระดับมหภาคจนถึงระดับชุมชน
            2. ผลิตรังสีแพทย์ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในทุกสมรรถนะเป้าหมาย พร้อมรับสถานการณ์ในสภาวะทั่วไปและสภาวะฉุกเฉิน สามารถแข่งขันในระดับสากล
            3. สร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัย ปลูกฝังนิสัยรักการทำงานวิจัยและติดตามงานวิจัยใหม่ๆเพื่อนำความรู้ไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            4. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของรังสีแพทย์ในระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยเป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการในระดับภูมิภาค
            5. เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ ผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมดูแลด้านสุขภาพตามนโยบายระบบสุขภาพของประเทศ สามารถชี้นำสังคมด้านสุขภาพและพัฒนาสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นอิสระทางวิชาการ
            6. ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ปลูกฝังบุคลากรให้มีจริยธรรม เคารพนบนอบผู้มีอาวุโส และมีจิตสำนึกในการบริการอันเป็นวัฒนธรรมไทย เป็นที่รักของผู้ร่วมงานทุกสาขาวิชาชีพและผู้ที่ข้องเกี่ยว           
            
            ความสำคัญ: ในปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมาก ความรู้ด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย ได้มีการพัฒนาไปในเชิงลึก ทั้งด้านภาพวินิจฉัย (Diagnostic imaging) ที่มีวิวัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงครอบคลุมด้านรังสีร่วมรักษา(Interventional Radiology) เช่น การตัดชิ้นเนื้อตรวจโดยไม่ต้องผ่าตัด การรักษาความผิดปกติของหลอดเลือดการขยายหลอดเลือดและท่อต่างๆในร่างกาย หรือแม้แต่การให้เคมีบำบัดผ่านเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง เป็นต้น ดังนั้น การฝึกอบรมในหน่วยรังสีวิทยาวินิจฉัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการฝึกอบรมความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านรังสีวิทยาที่ก้าวหน้า ทันสมัย มีความเป็นสากลโดยการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านจะอยู่ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามหลักวิชาการได้ด้วยตนเองในการตรวจแปลผล วินิจฉัยภาพ และรู้ข้อดี ข้อจำกัดของการตรวจแต่ละชนิด และสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องมือการตรวจที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยรวมถึงดูแลสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของตนได้อย่างสมดุล ในอีกด้านหนึ่ง งานด้านรังสีวิทยาวินิจฉัยเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ในเชิงกว้างในการทำงานร่วมกับแพทย์ต่างสาขาและสหวิชาชีพ การฝึกอบรมจึงมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (interpersonal & communication skills) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ใช้ความรู้ (medical knowledge and technical skills) ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในด้านการดูแลผู้ป่วย (patient care) แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ (professionalism) เพื่อนำประสบการณ์จากการปฏิบัติผนวกกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพัฒนาตนเอง (practice-based learning) และมีศักยภาพในการนำความรู้ในสาขาของตนเองไปบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ (system-based practice)

            จุดเด่นของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมีการจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ทันสมัย มีสาขาวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยมีการบรรจุวิชารังสีวิทยาฉุกเฉิน (Emergency Radiology) ในการศึกษาปฏิบัติงานเป็นสถาบันแรกในประเทศไทย 

            นอกจากนี้การผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านความสามารถและความรู้ทางวิชาการ หากแต่ยังบูรณาการความความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ ความต้องการของสังคม ความตระหนักในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอันดี ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม เคารพนบนอบผู้มีอาวุโส จิตสำนึกในการบริการเอื้ออาทรและใส่ใจผู้ป่วยแบบองค์รวม ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงความทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีและการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะและสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดในอนาคต

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297