หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

           

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย เป็นสาขาวิชาชีพเวชกรรมทางการแพทย์พื้นฐานที่สำคัญเน่ืองจากเป็น สาขาวิชาที่ครอบคลุมวิทยาการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการทางการแพทย์ที่สำคัญอื่นๆ อีกหลากหลายสาขาซึ่งในปัจจุบันมีความหลากหลายทั้งในด้านกว้างและด้านลึก ความรุนแรง ความ สลับซับซ้อน และความรีบด่วน ประกอบกับในปัจจุบันมีการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและเครื่องมือ ในการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยอย่างมากและรวดเร็ว รังสีแพทย์จึงจำเป็นต้องมีความรู้ที่กว้างขวางมีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและการให้บริการทางด้านรังสีวิทยาวินิิจฉัยทั้งในการตรวจวิเคราะห์ อ่าน และรายงานผลภาพวนิิจฉัยทางรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มี ความรู้ความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของแพทย์สาขาอื่น ชุมชนและสังคม และ ระบบสุขภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (Download)

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕
ปรับปรุงล่าสุด(update :2565)
       
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 2565 (ฉบับภาควิชาฯ)