พิธีไหว้ครู ภาควิชารังสีวิทยา ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 07:30 น. - 08:30 น. ณ ห้...
 
ปฐมนิเทศ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่1 ประจำปีการฝึกอบรม 2561
 
ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2560 คุณปราโมทย์ ขวัญเม...
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีการแพทย์แก่บุคลากรงานรังสี...
 
ภาควิชารังสีวิทยาจัดอบรมความปลอดภัยทางรังสีฯ ให้กับ บุคลากรของภาควิชาฯ จำนวน 2 รุ่นๆละ 75 คน รวมเป็น 150...
 
พิธีไหว้ครู ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560...
 
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่1 ประจำปีการฝึกอบรม 2560 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โ...
 
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560รอบที่ 2 ภาควิชารังสีวิทยา...
 
ภาพกิจกรรมบรรยากาศ การดูงานของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4-5 รายวิชาเลือก Elective RARD 431 ณ ภาควิชารังสีวิทยา...
 
แผนกพยาบาลรังสีกรรม กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รังสีวิทยา อาคา...
 
การศึกษาดูงาน Open House ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 - รุ่นท...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีกา...