ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2564

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2564
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.30 - 10.30 น.  ณ ห้องประชุมสุวัธนา นนทสุต ชั้น 2 ภาควิชารังสีวิทยา

>>> คลิก <<<