ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพินพร  เจนจิ...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรนันท์ ไตรตานนท์...
 
RAMA Get Ready - EP.14 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ช่วงที่ 1 | by RAMA Channel RAMA Get Ready เช็กให้ชัวร์ เตรียมตัวก่อนมา...
 
RAMA Get Ready - EP.14 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ช่วงที่ 2 | by RAMA Channel RAMA Get Ready เช็กให้ชัวร์ เตรียมตัวก่อนมา...
 
ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านอนุสาขาหลักสูตร 1 ปี  เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2565   (หลักสูต...
 
การใช้งาน Synapse5 สำหรับรังสีแพทย์ (Radiologist)
 
การใช้งาน Synapse5 สำหรับแพทย์ทั่วไป (Clinician)
 
ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคพัสดุ (เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก) จำนวน 2...
 
ประกาศ ภาควิชารังสีวิทยา ๒๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการรัลส่ง นักศึกษา นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มังกร  อภิรัก...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุลีพร  เจีย...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวี เรืองกาญจนเศรษ...

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297