หนังสือ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ขั้นตอนการให้บริการตรวจความหนาแน่นของกระดูก (BMD) :ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์ 1 / ชำระเงินที่กาเงินกลาง /ชั่งน้ำหนัก...
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)  
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี บุคลากรไ...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์ บุคล...
 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า จัดงาน "Ha...
 
ภาพการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรและเตรียมความพร้อมการรับประเมิน WFME วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 11.55 - 15.0...
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 1 ปี) เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการศึกษา 2567 
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2567
 
ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
งานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566