กำหนดการงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2564
 
หัวข้อบรรยาย COVID-19: Common and uncommon radiologic manifestations ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม หน่วยภาพวิน...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ขอมอบโล่รางวัลให้กับนายแพทย์มินทร์ พันธ์พิเชฐ  ...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอมอบโล่รางวัลให้กับแพทย์หญิงพิชญา มั่นสินธร  ได้รับรา...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อขอบคุณ และขอแสดงความชื่นชมที่ นายแพ...
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุ...
 
เชิญร่วมปฐมนิเทศ​ แพทย์ประจำบ้าน​ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา​ ประจำปีการศึกษา 2564  วันศุกร์ที่ 25 มิ.ย.64 เวล...
 
ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่ง นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ แพทย์ประ...
 
ขั้นตอนการให้บริการตรวจความหนาแน่นของกระดูก (BMD) :ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์ 1 / ชำระเงินที่กาเงินกลาง /ชั่งน้ำหนัก...
 
ประกาศ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ป...
 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการรับ และส่ง นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค พยาบาล แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา...
 
การอบรม portable wireless probe ultrasound นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครั้งที่ 1 I...

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297