ภาควิชารังสีวิทยาส่งมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ช่วยเหลือแก่ญาติสายตรงและเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร แก่บุคคลากรขอ...
 
   งานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชารังสีวิทยา ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...
 
ขอแสดลงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
 
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ผู้สมัคร Down load แบบฟ...
 
งานเกษียณอายุราชการบุคลากรภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสุวัธนา
 
ประชุมวิชาการ "Musculoskeletal Imaging"  วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการศาสตราจารย์คลินิก พญ.รัตนพร พรกุล
วันพุธที่ 23 ก.ย. 58 เวลา 17.30-21.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบ...
 
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/radiology/sites/default/files/public/pdf/announce/information%20f...
 
ภาพกิจกรรม open house รุ่นที่ 1
วันที่ 27-28 ส.ค. 58 ณ ภาควิชารังสีวิทยา

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297