ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2556
 
สัมมนาภาควิชารังสีวิทยา 2556
"การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน" ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297