การศึกษาดูงาน Open House 2558
ประกาศ เรื่อง  การศึกษาดูงาน Open House  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี...
 
บรรยากาศการดูงาน Open House ภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2557
ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
พิธีมอบใบประกาศให้กับนักรังสีวิทยา จาก JDW/NR Hospital
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
กิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์คลินิก พญ.โลจนา ตันติยาทร
วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 12.00-13.30 น.ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ
 
กิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัธนา นนทะสุต
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่ารังสีแพทย์
วันพุธที่ 24 กันยายน  2557 ณ ห้องประชุมทวี  บุญโชติ เวลา 12.00-13.30 น.

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297