You are here

งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี แด่คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

งานเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี แด่คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทศิษย์เก่าผู้เป็นเลิศทางวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตกพันธ์
รางวัลแพทย์ในดวงใจ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ โครงการ "แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด" จากแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

>>>คลิก<<

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297