ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ตารางกำหนดการปฐมนิเทศ online  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา รายละเอียด  วิทยากร สำหรับ
9.00-9.05 น. กล่าวเปิดงาน / กล่าวต้อนรับ เปิดงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา และอาจารย์ทีมการศึกษา แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
9.05-9.45 น. แนะนำตัวอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด   แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
9.45-10.45 น. แนะนำการรับส่ง-เวร การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย   แพทย์ประจำบ้านรุ่นพี่ แพทย์ประจำบ้าน
10.45-11.45 น. New this year: หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง  Q&A  อ.นิชนันท์ อ.เอกฉัตร แพทย์ประจำบ้าน