ฝ่ายการศึกษา ภาควิชารังสีวิทยา จัดอบรมการใช้งานระบบ MUx


           
           ฝ่ายการศึกษา ภาควิชารังสีวิทยา  จัดอบรมการใช้งานระบบ MUx สำหรับอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่การศึกษา  ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ จากเดิม   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๓๑๗ ชั้น ๓ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ online ผ่าน WebEx Meeting  และ video record สำหรับเข้าไปฟังย้อนหลังได้