You are here

งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

ภาควิชารังสีวิทยา ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล “งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2563” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โดยมี ทีมผู้บริหารคณะฯ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ผู้แทนบุคลากรจากภาควิชารังสีวิทยาและศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ร่วมแสดงความยินดี

(อัลบัมภาพ)

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297