ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเสาวณีย์ ศรีรัตนพง...
 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ภาควิชารังสีวิทยา ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า จัดงา...
 
ภาพการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรและเตรียมความพร้อมการรับประเมิน WFME วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 11...
 
ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...
 
ขั้นตอนการตรวจความหนาแน่นของกระดูก สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...
 
ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566...
 
สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบั...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติภพ สมบูรณ...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงทิพารมณ์ สนั่...
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา