การศึกษาดูงาน Open House
ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2556
 
สัมมนาภาควิชารังสีวิทยา 2556
"การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน" ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556