การศึกษาดูงาน Open House

การศึกษาดูงาน Open House    

ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่  15 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่   โดยแบ่งเป็น 6 รุ่นๆ 10-12 คน ดังนี้   

            รุ่นที่ 1   วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556            รุ่นที่ 2   วันที่ 22-23 สิงหาคม 2556

            รุ่นที่ 3   วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 รุ่นที่ 4    วันที่  5-6 กันยายน 2556

            รุ่นที่ 5   วันที่ 12-13 กันยายน 2556            รุ่นที่ 6    วันที่  19-20 กันยายน 2556

 

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน Open House ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2556

>>> คลิก <<<