ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีความยินดีขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๒

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มีความยินดีขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ประจำปี ๒๕๖๒
ผศ.พญ.สมใจ  แดงประเสริฐ
ผศ.พญ.วิบูลย์  สุริยจักรยุทธนา
รองศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ.จันทร์จิรา ชัชวาลา
นางสมพิศ  พลับศิริ

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๘๑๐ A B ชั้น ๘ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมถ่ายภาพบริเวณซุ้มหน้างาน เวลา ๑๑.๐๐ น.

                งามอย่างไทย สดใสวัยเกษียณ