ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อย...
 
ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2567
      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอ...
 
การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ (AKAS : Ambulatory Knee Arthroscopic Surgery)
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดให้บริการการผ่าตัดส่องกล้องหัวเข่า แบบไม่ต้องนอนโรงพ...
 
ขอแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิ...
 
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาฯและเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 - รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาฯและเจ้าห...
 
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
       วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565 - ศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ และ ศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ รับเกี...
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2564
       วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 - รศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีร่วมกับ รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วร...
 
วันคล้ายก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ปี 2563
       วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา ร่วมกับ...
 
คู่มืออาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย  
 
คลินิกสถาปัตย์บำบัดเปิดให้บริการทุกวันศุกร์
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมกระดูก ชั้น 2
 
MU Link  คลินิกสถาปัตย์บำบัด

MU Link คลินิกสถาปัตย์บำบัด

 
การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

 
คลินิกสถาปัตย์บำบัด ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

คลินิกสถาปัตย์บำบัด ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

 
สร้างหมอด้วยมือ

สร้างหมอด้วยมือ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง

การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง โดยนายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
          
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599