Orthopaedic Cadaveric Workshop 2024
ประชาสัมพันธ์ 2024 Cadaveric Workshop
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
 
ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2568
      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอ...
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์
 
การประชุมสัมมนากำหนดทิศทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ในอนาคต
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ในอนาคต
 
การประชุมสัมมนาสรุปโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาสรุปโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ...
 
การประชุมสัมมนาสรุปโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาสรุปโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการ...
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ผ่านการประเมินขอรับรองรายโรคการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ
วันที่ 13 กันยายน 2566 - ประมวลภาพบรรยากาศ การประเมินขอรับรองรายโรคการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ
 
pye ปีนรั้ว | คลินิกสถาปัตย์บำบัด

การประยุกต์สถาปัตย์ร่วมกับการแพทย์

 
"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

 
คลินิกสถาปัตย์บำบัด การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

 
ความเป็นมาคลินิกสถาปัตย์บำบัด

ความเป็นมาคลินิกสถาปัตย์บำบัด

 
สร้างหมอด้วยมือ

สร้างหมอด้วยมือ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง

การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง โดยนายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ