RPOR Conference 2023 : Ramathibodi Pediatric Orthopaedic Review
เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ RPOR Conference 2023 : Ramathibodi Pediatric Orthopaedic Review
 
ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2567
      ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอ...
 
ขอแสดงความยินดี  ศาสตราจารย์  ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนาร...
 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิรักษ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ...
 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับภาควิชาออร์โธปิดิกส์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับภาควิชาออร์โ...
 
การประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ...
 
การประชุมสัมมนาโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา...
 
รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาฯและเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 - รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์ภาควิชาฯและเจ้าห...
 
คู่มืออาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย  
 
คลินิกสถาปัตย์บำบัดเปิดให้บริการทุกวันศุกร์
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมกระดูก ชั้น 2
 
pye ปีนรั้ว | คลินิกสถาปัตย์บำบัด

pye ปีนรั้ว | คลินิกสถาปัตย์บำบัด

 
"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

 
คลินิกสถาปัตย์บำบัด การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

Big Story คลินิกสถาปัตย์บำบัด การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

 
MU Link  คลินิกสถาปัตย์บำบัด

MU Link คลินิกสถาปัตย์บำบัด

 
สร้างหมอด้วยมือ

สร้างหมอด้วยมือ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง

การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง โดยนายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
          
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599