บทความน่ารู้
ARTICLE  

You are here

 
pye ปีนรั้ว | คลินิกสถาปัตย์บำบัด

pye ปีนรั้ว | คลินิกสถาปัตย์บำบัด

 
"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

 
คลินิกสถาปัตย์บำบัด การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

Big Story คลินิกสถาปัตย์บำบัด การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

 
MU Link  คลินิกสถาปัตย์บำบัด

MU Link คลินิกสถาปัตย์บำบัด

 
การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

การปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

 
คลินิกสถาปัตย์บำบัด ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

คลินิกสถาปัตย์บำบัด ช่วยผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยใช้ชีวิตสะดวกปลอดภัย

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599