ทำเนียบอดีตบูรพคณาจารย์และศิษย์เก่า

 
            ภาควิชาออร์โธปิดิกส์เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาฯ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นท่านแรก ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ได้จัดการเรียนรู้การเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยได้ผลิตแพทย์, อาจารย์แพทย์, แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีอดีตบูรพคณาจารย์ของภาควิชาฯ ที่สั่งสอนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาออร์โธปิดิกส์ โดยมีรายนามดังนี้
 
รายนามอดีตบูรพคณาจารย์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์
อาจารย์นายแพทย์อรัญ นิพัฒน์ศิริผล
อาจารย์นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิ่ม
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
ศาสตราจารย์
นายแพทย์สมชัย ปรีชาสุข
อาจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ นิมิตยงสกุล
อาจารย์นายแพทย์การุณ เมฆานนท์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์โอภาส สินเพิ่มสุขสกุล
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ปัญญา ไข่มุก
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สิทธิพร อรพินท์
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ชาติชาย ภูกาญจนมรกต
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ธเนศ วัฒนะวงษ์
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ
นายแพทย์ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายแพทย์สรศักดิ์ ศุภผล