You are here

การศึกษารายวิชาออร์โธปิดิกส์

          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มีพันธกิจมุ่งมั่นที่จะผลิตแพทย์  ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในโรคกลุ่มอาการภาวะที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ออกมารับใช้สังคมตรงต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ

 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 

          การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์  แพทย์ประจำบ้าน  และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จะได้รับการศึกษา  ฝึกทักษะทางคลินิกเกี่ยวกับโรคกลุ่มอาการ  ภาวะที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์  ภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์  การบาดเจ็บจากกระดูกหักและข้อเคลื่อน  หลักการวินิจฉัย  ดูแลรักษาแบบองค์รวม การป้องกันโรคการรักษาโดยวิธีทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ข้อบ่งชี้ในการรักษาด้วยการผ่าตัด และการส่งต่อเพื่อตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยกายอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อน  ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อตัดขาเทียมอย่างเหมาะสม  การให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลตนเองที่บ้าน  หัตถการพื้นฐานทางออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  การทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีเจตคติทางการแพทย์ที่ดี มีการพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อการรักษาบริบาลผู้ป่วยให้มีอาการทางโรคกลุ่มอาการภาวะที่พบบ่อยทางออร์โธปิดิกส์ที่ดีขึ้น

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตรดังนี้

  1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  2. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
  3. หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
 
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599