จุดเริ่มต้นออร์โธปิดิกส์รามาธิบดี

 

จุดเริ่มต้นของภาควิชาออร์โธปิดิกส์รามาธิบดี

    ภาควิชาออร์โธปิดิกส์เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2521 เดิมใช้ชื่อว่า "หน่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์" ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็กๆ ในภาควิชาศัลยศาสตร์ ต่อมาได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาฯ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นท่านแรก
 
  
 
    วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2523 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาควิชาฯ ได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการเปลี่ยนชื่อ และตัวสะกดภาษาไทย ของภาควิชาฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ ที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตสถานได้เคยให้ความเห็นต่อทบวงฯ ต่อมามหาวิทยาลัยได้เสนอต่อทบวงฯ ขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาฯ เสียใหม่ให้ครบถ้วนตามแบบสากล จากภาควิชาออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด เป็นภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยใช้คำว่า โท แทนคำว่า โธ และคำว่า ดิกส์ สะกดด้วย ก แทน ค และใช้ภาษาอังกฤษว่า Department of Orthopaedics and Rehabilitation Medicine วันที่ 20 มีนาคม  พ.ศ.2523 ทบวงอนุมัติตามเสนอ ให้ใช้ชื่อใหม่เป็น ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2523 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 3) ให้ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็น 1 ใน 15 ส่วนราชการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2523 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 55 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2536 หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแยกออกเป็นภาควิชา จึงได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาฯ เป็น "ภาควิชาออร์โธปิดิคส์" และได้เปลี่ยนตัวสะกดชื่อ จาก “ภาควิชาออร์โธปิดิคส์” โดยใช้ชื่อว่า "ภาควิชาออร์โธปิดิกส์" ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 เป็นต้นมา
 
  
 
    ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5, หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ และในปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม คือหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในสาขาเฉพาะต่างๆ โดยดำเนินการเรื่อยมา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ได้ผลิตแพทย์, อาจารย์แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาออร์โธปิดิกส์ออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง

 

รายนามหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ ดังนี้

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ พ.ศ.2521 - 2530
 

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.สมมาตร แก้วโรจน์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.สมมาตร แก้วโรจน์
พ.ศ.2530 - 2534
 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิเชียร  เลาหเจริญสมบัติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
พ.ศ.2534 - 2542
 

 

ศาสตราจารย์ นพ.สมชัย  ปรีชาสุข
ศาสตราจารย์ นพ.สมชัย ปรีชาสุข
พ.ศ.2542 - 2544
 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พรชัย มูลพฤกษ์
พ.ศ.2544 - 2548
 

 

รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์
รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
พ.ศ.2548 - 2550
 

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิโรจน์  กวินวงศ์โกวิท
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
พ.ศ.2550 - 2552
 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
พ.ศ.2552 - 2556
 

 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชาญยุทธ  ศุภชาติวงศ์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์
พ.ศ.2556 - 2560
 

 

ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ภัทรวัณย์  วรธนารัตน์
ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
พ.ศ.2560 - 2564
 

 

รองศาสตราจารย์ นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
รองศาสตราจารย์ นพ.พงศธร ฉันท์พลากร
พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน