หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อรับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดออร์โธปิดิกส์

 

 

           ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อรับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดออร์โธปิดิกส์ โดยมีความมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ให้มีความชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานเป็นทีมได้ดีทั้งภายในวิชาชีพ และสหวิชาชีพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

         ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มีความมุ่งมั่นในการจัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดออร์โธปิดิกส์ ให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีคุณธรรม ตรงต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพของชุมชนและประเทศ โดยมีสมรรถนะครอบคลุมถึงความรู้ ความสามารถในเวชปฏิบัติในสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์เฉพาะทาง เปี่ยมด้วยเจตคติอันดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการสื่อสาร และการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ดีทั้งภายในวิชาชีพ และสหวิชาชีพ ตลอดจนมีพฤติกรรมเหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม รู้ข้อจำกัดของตนและวิธีส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม มีทักษะการปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพด้านระบบบริการผู้ป่วยและสามารถชี้นำสังคมในการป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บ รวมถึงภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ได้อย่างเหมาะสม

 

ลักษณะการการฝึกอบรม

           ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายในห้องเรียน การดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย การฝึกสัมภาษณ์และตรวจรักษากลุ่มอาการโรคทางออร์โปิดิกส์ของผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยในและแผนกห้องฉุกเฉิน การฝึกทักษะทางออร์โธปิดิกส์ในห้องปฏิบัติการห้องผ่าตัด

 

การประสานงานด้านการฝึกอบรมในภาควิชา

           แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการเรียนการฝึกอบรมติดต่อขอคำปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ หรือเจ้าหน้าที่การศึกษาที่ดูแล ได้ที่ คุณกชพร กิตติธนากร หรือคุณชฎากาญจน์ จิตต์ตั้งเจริญ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-201-2454, 02-201-2468

สถานที่ฝึกอบรม

  1. สำนักงานภาควิชาออร์โธปิดิกส์ อาคาร 3 ชั้น 9
  2. หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โซน เค
  3. หน่วยรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 1
  4. หน่วยรับผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 2
  5. ห้องปฏิบัติการห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 3
  6. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การเดิน (Gait Analysis Laboratory Room) อาคารออร์โธปิดิกส์ (อาคาร 5) ชั้น 4
  7. หน่วยงานที่ให้บริการทางออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  8. หน่วยงานที่ให้บริการทางออร์โธปิดิกส์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 
 
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
คณะกรรมการหลักสูตร
คณะกรรมการหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร
การศึกษา/วิจัย
การศึกษา/วิจัย
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
รางวัล/ความเป็นเลิศ
รางวัล/ความเป็นเลิศ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
การรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
การรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอด