คลังวิดีทัศน์ความรู้สู่ประชาชน

 

ชุด พามือพบหมอ

ก้อนที่มือ อ.นพ.เทพรัตน์  กาญจนเทพศักดิ์
ปวดข้อมือ อ.นพ.อิทธิรัตน์  วัชรานานันท์
ข้อศอก อ.นพ.อิทธิรัตน์  วัชรานานัทน์
นิ้วล็อค อ.นพ.สรศักดิ์ ศุภผล
มือชา รศ.นพ.อดิศักดิ์  สังข์เพ็ชร

ชุด เข่าดี มีสุข

 เข่าดี มีสุข  รศ.นพ.กิตติ  โตเต็มโชคชัยการ
 โรคข้อเข่าเสื่อม  อ.นพ.ธนพจน์  จันทร์นุ่ม
 โรคข้อเข่าเสื่อม  อ.นพ.นรเทพ  กุลโชติ

 กิจกรรมวัน 1000 เข่า

ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์  กวินวงศ์โกวิท

อาจารย์ธนพจน์  จันทร์นุ่ม

อาจารย์ศิวดล วงค์ศักดิ์