ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์รวบรวมจากอดีตถึงปัจจุบัน

 

            ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มากมาย โดยมีเรื่องการวิจัย ดังนี้