คณาจารย์ประจำภาควิชา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร ฉันท์พลากร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร ฉันท์พลากร
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์
รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 

 

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก
Alternative Text
ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์
หัวหน้าหน่วย
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข
 

 

Alternative Text
อาจารย์แพทย์หญิงธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์
 

 

สาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรัณ สุภัทรพันธุ์
หัวหน้าหน่วย
 

 

Alternative Text
อาจารย์นายแพทย์ประกฤต สุวรรณปราโมทย์
 

 

สาขากระดูกสันหลัง
Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์
หัวหน้าหน่วย
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร ฉันท์พลากร
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กันต์ แก้วโรจน์
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทวัส ลีละพัฒนะ
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธำรง เลิศอุดมผลวณิช
 

 

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
หัวหน้าหน่วย
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพร แสงเพชร
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง
 

 

สาขาอุบัติเหตุ
Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรเทพ กุลโชติ
หัวหน้าหน่วย
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง
 

 

สาขาจุลศัลยศาสตร์ทางมือ
Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพรัตน์  กาญจนเทพศักดิ์
หัวหน้าหน่วย
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิรักษ์
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์
 

 

Alternative Text
อาจารย์นายแพทย์ธนัตถ์ เจริญผล
 

 

สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า
Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพจน์ จันทร์นุ่ม
หัวหน้าหน่วย
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิวดล วงค์ศักดิ์
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวรัฐ จรุงวิทยากร
 

 

สาขาเท้าและข้อเท้า
Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
หัวหน้าหน่วย
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรพงษ์ อรพินท์
 

 

Alternative Text
อาจารย์แพทย์หญิงสุวิมล ปรัศว์เมธีกุล
 

 

แผนกออร์โธปิดิกส์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพัชร จุลสำลี
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปณิธาน ตันติยาทร
 

 

Alternative Text
อาจารย์นายแพทย์เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
 

 

Alternative Text
อาจารย์นายแพทย์ธิติพล วนิชชานนท์
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิลันธน์ ใจปัญญา
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง
 

 

Alternative Text
อาจารย์นายแพทย์นิธิศ ศรีอุเทนชัย
 

 

อาจารย์พิเศษ
Alternative Text
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิพร อรพินท์
 

 

Alternative Text
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาติชาย ภูกาญจนมรกต
 

 

Alternative Text
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์
 

 

Alternative Text
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์
 

 

Alternative Text
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
 

 

Alternative Text
ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท
 

 

Alternative Text
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรศักดิ์ ศุภผล
 

 

แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์
Alternative Text
แพทย์หญิงกันตรัตน์ ชินวัฒนโชติ