เจ้าหน้าที่สำนักงานภาควิชา

 

งานบริหารทั่วไปและธุรการ

 

นางสาวศศิธร พึ่งโพธิ์สภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและ
ธุรการภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 

หน่วยสนับสนุนทั่วไป

ด้านธุรการ-พัสดุและพัฒนาคุณภาพการบริการ
นางกานต์ฤดี รอดภิรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกัญญาภัทร นุชอุดม
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางสาวรสรินทร์ โพธิ์นาแค
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก

ด้านการศึกษา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

นางเพ็ญนภา อบเชย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวปาริชาติ ขวัญเนตร
นักวิชาการศึกษา
นางนภาพร รื่นกิจ
พนักงานธุรการ
 

หลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา

นางสาวกชพร กิตติธนากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชฎากาญจน์ จิตต์ตั้งเจริญ
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

 

ด้านวิจัย วิชาการ
นางมณีมณฑ์ พรมใหม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเยาวเรศ แตงโสภา
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางสาวเสาวลักษณ์ ต้องตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
นายนรินทร์ อบเชย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาววัชริดา ภิญโย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

ด้านกายภาพบำบัดสาขาศัลยกรรมกระดูกเด็ก
นางสาวกรองแก้ว แกล้วกสิกรรม
นักกายภาพบำบัด
นางสาวธันยพร ปะทะธง
นักกายภาพบำบัด