ตำราเรียนออร์โธปิดิกส์

 
            ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสต์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำตำราเรียนออร์โธปิดิกส์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์สามารถศึกษาสืบค้นและหาข้อมูลการบาดเจ็บโรคทางออร์โธปิดิกส์ การวินิจฉัย การรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์จากหนังสือตำราต่างๆ ได้ดังนี้
 
ตำราเรียนออร์โธปิดิกส์
ตำราเรียนออร์โธปิดิกส์
สมชัย ปรีชาสุข, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท, วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ตำราเรียนออร์โธปิดิกส์ ปรับปรุงครั้งที่ 2
ตำราเรียนออร์โธปิดิกส์ ปรับปรุงครั้งที่ 2
สมชัย ปรีชาสุข, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท, วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ
ระบบยึดตรึงกระดูกสันหลัง รามาธิบดี
ระบบยึดตรึงกระดูกสันหลัง รามาธิบดี
วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
ตำราเรียนออร์โธปิดิกส์ 2
ตำราเรียนออร์โธปิดิกส์ 2
วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ, วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ, วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท, พรชัย มูลพฤกษ์
ตำราเรียนออร์โธปิดิกส์ 3
ตำราเรียนออร์โธปิดิกส์ 3
วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร, สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ, สรศักดิ์ ศุภผล
อาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย
อาหารกับโรคกระดูกและข้อที่พบบ่อย
ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
วิถีชีวิตกับโรคกระดูกและข้อ
วิถีชีวิตกับโรคกระดูกและข้อ
ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
ตำราการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
ตำราการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
พงศธร ฉันท์พลากร, ชนิกา อังสนันท์สุข, นรเทพ กุลโชติ, ปพน สง่าสูงส่ง, เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์
ตำราโรคออร์โธปิดิกส์
ตำราโรคออร์โธปิดิกส์
วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท, สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ, ศิวดล วงค์ศักดิ์, นรเทพ กุลโชติ, ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์
Orthopaedic Review 2021
Orthopaedic Review 2021
สรัณ สุุภัทรพันธุ์, ศิวดล วงค์ศักดิ์, นรเทพ กุลโชติ, เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์
Orthopaedic Review 2023
Orthopaedic Review 2023
ชนิกา อังสนันท์สุข, นรเทพ กุลโชติ, ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์, ธำรง เลิศอุดมผลวณิช, ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง